Lebensqualität, Gesundheit und Familientauglichkeit

Der OTBA e.V. als zuchtbuchführender Verein unterstützt durch seine Zuchtordnung den § 11 b des Tierschutzgesetzes ( TierSchG) in der gültigen Fassung und hat sich als übergeordnetes Ziel die Gesundung hinsichtlich erblicher Abwägigkeiten gesetzt. Hierbei ist der Hund in seiner Allgemeinheit zu betrachten.

Die Vermeidung von Übertypisierungen bei der Zuchtauswahl und die Beachtung des Gutachtens zur Auslegung von § 11b des Tierschutzgesetzes ist dem OTBA e.V. ein wichtiges Anliegen. 

Der Zusammenschluss von Züchtern und Deckrüdenbesitzern mit den gleichen Ideologien soll dazu beitragen Hunde mit Lebensqualität, von guter Gesundheit und Familientauglichkeit zu züchten. Grundvorraussetzung ist die Zusammenarbeit mit promovierten Veterinären verschiedener Fachrichtungen.

Angestrebt ist die Zucht von Familien- und Begleithunden sowie die Förderung der Arbeit im Therapiehundewesen.

Der OTBA e.V.  achtet zudem das Europäische Übereinkommen zum Schutz von Heimtieren.

Die Abstammungsnachweise/Ahnentafeln des OTBA e.V. wurden seitens des LANUV NRW mit Schreiben vom 10.05.2013 als hinreichend authentisch eingestuft.

 

Quality of life, health and family functionality.

The OTBA e.V. is the only official organization dedicated to the Old English Bulldog, gives certified papers and is committed strongly for the improvement of this wonderful breed . This association does not only allows X-rayed bulldogs, but the radiographs must be assessed by an independent specialist radiologist . Only after the approval the Bulldogs are admitted to the OTBA .

 

To manage all this in good order, seminars , meetings and shows are organized by the OTBA . Also the OTBA is promoting these dogs, for example by visiting schools or , like ourselves, by visiting senior homes, to allow older people to pet a dog ( See also our page "Therapie en sport") . Meanwhile, there are already several breeders / owners who are busy with their Bulldog as a therapy dog ​​.

 

Also because of this excellent policy , we and many other breeders / owners are proud member of the OTBA .


The OTBA reserves, through their breeding regulations, to § 11b of the German Tierschutzgesetzes (TierSchG) in its current form, and has as an overarching objective, the improvement and prevention of hereditary defects. In which the dog is seen in general.

Avoiding over characterizations in the selection of breeding animals and comply with the rules of § 11 b of the Tierschutzgesetzes, is most important for the OTBA.

The collaboration of breeders and stud dog owners with the same ideas, should help to breed dogs with good quality of life, to grow up in good health and well family functioning. The basic requirement is to cooperate with and consult authorized veterinarians with various specializations.

The goal is to breed family and/or therapy dogs and promote these qualities.

The OTBA respects therefore the European Convention for the Protection of Companion Animals.

 

The following points are therefore very important for the OTBA:
- Health and vitality as a basic goal.
- Avoiding breeding with close relatives.
- Avoiding excessive anatomical, physiological and behavioral characteristics exaggerated (Over characterizations).
- Avoiding and reducing hereditary diseases and defects.

 

Besides the pursuit of breed characteristics, which remain desirable in the species-specific context, should for reasons of animal welfare, also other principles complied with:
- Fertility.

- Normal birth process (avoid heavy births).
- Low or no stillbirths.
- Resistance to diseases.

 

Levenskwaliteit, gezondheid en gezins geschiktheid.

De OTBA e.V. is de enige officiële organisatie die zich inzet voor de Old English Bulldog, erkende papieren uitgeeft en zich bovenal sterk maakt voor de verbetering van dit prachtige ras. Deze vereniging doet dit niet alleen door Bullen toe te laten die geröntgend zijn, maar deze röntgenfoto's moeten ook beoordeeld worden door een onafhankelijk, gespecialiseerde radioloog. Pas na goedkeuring worden de Bullen toegelaten tot de OTBA.   

                                                                                               

Om één en ander in goede banen te leiden worden er door de OTBA o.a. seminars, meetings en shows georganiseerd. Bovendien zet men zich voortdurend in om dit ras te promoten, door bijvoorbeeld scholen te bezoeken of, zoals wijzelf met onze Bullen, senioren te bezoeken die zelf geen huisdieren meer mogen hebben. (Zie ook pagina "Therapie en sport")). Inmiddels zijn er al diverse fokkers/eigenaren die met hun Bulldog als therapie hond bezig zijn.  

 

Mede door dit uitstekende beleid zijn wij en vele andere fokkers/eigenaren trots lid van de OTBA.

 

De OTBA houdt zich, door middel van hun fokreglement, aan  § 11b van het Duitse Tierschutzgesetzes ( TierSchG) in haar huidige vorm, en heeft als een overkoepelende doelstelling het verbeteren en voorkomen van erfelijke afwijkingen. Hierbij wordt de hond in zijn algemeenheid gezien.

Het vermijden van overtyperingen in het selecteren van fokdieren en het zich aan de regels houden van  § 11b van het Tierschutzgesetzes, is voor de OTBA zeer belangrijk.

Het samenwerken van fokkers en dekreu-eigenaren met dezelfde ideeën, moet er toe bijdragen honden te fokken met een goede levenskwaliteit, welke opgroeien in uitstekende gezondheid en die goed binnen het gezin functioneren. Basisvoorwaarde is het samenwerken met en raadplegen van erkende dierenartsen met diverse specialisaties.

Het doel is om familie en/of therapie honden te fokken en het bevorderen van deze eigenschappen.

De OTBA respecteert dientengevolge het Europees Verdrag voor de Bescherming van Gezelschapsdieren.

 

Het is noodzakelijk te fokken in overeenstemming met de beginselen van het welzijn van dieren.

De volgende punten zijn daarom voor de OTBA zeer belangrijk:
-Gezondheid en vitaliteit als basis doel.
-Het vermijden van fokken met naaste familie.
-Het vermijden van overmatige anatomische, overdreven fysiologische en ethologische kenmerken (Over typeringen).
-Het vermijden en beperken van erfelijke ziekten en gebreken.


Naast het streven naar rastypische kenmerken, die wenselijk blijven in de soort-specifieke context, moet om redenen van dierenwelzijn, ook aan andere principes worden voldaan:
- Vruchtbaarheid.

- Normaal geboorteproces (vermijden van zwaargeboorte).
- Lage of geen dood geborenen.
- Hoge weerstand tegen ziektes.
- Lange levensverwachting.

 

 

-Der OTBA e.V.  distanziert sich ausdrücklich von kommerziellen Hundehändlern und diese sind von der Mitgliedschaft ausgeschlossen.

 

-The OTBA e.V. expressly distances itself from commercial dog dealers and these are excluded from membership.

 

-De OTBA e.V. distantieert zich uitdrukkelijk van commerciële hondenhandelaren en deze zijn uitgesloten van lidmaatschap

Zuchtbuchführender Verein auch für den Continental Bulldog

Druckversion | Sitemap
© OTBA e.V. Alle Bilder und Texte unterliegen dem Urheberrecht. Verstösse werden ausnahmslos rechtlich verfolgt.